സിൽക്ക് സിന്തറ്റിക് കണ്പീലികൾ കറുത്ത കോട്ടൺ സ്റ്റം